images/work.jpg

Vyhlášení voleb členů Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích, Na Větřáku 463, 679 06  Jedovnice

 vyhlašuji na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  volby členů Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích, příspěvkové organizaci

Ve volbách budou  do školské rady voleni:

 • 3 zástupci -  za skupinu voličů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
 • 3 zástupci -  za skupinu voličů pedagogických pracovníků

 

Oprávněným voličem člena Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích je:

 • pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
  • zákonný zástupce nezletilého žáka školy
  • žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let
 • pro volbu zástupců pedagogických pracovníků
  • pedagogický pracovník školy

Kandidátem na člena školské rady může být občan plně způsobilý k právním úkonům, přičemž:

 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 • Dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy, končí jeho členství ve školské radě.

V případě Vaší kandidatury prosím o vyplnění formuláře kandidáta a jeho doručení na adresu SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06  Jedovnice do 16. listopadu 2017.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Termín a místo voleb:

Volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 ve volební místnosti na Střední průmyslové škole, Jedovnice, Na Větřáku 463 (objekt A, hlavní vchod, přízemí, místnost vedle výtahu)

V Jedovnicích dne 20. 10. 2017

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy

 

Ke stažení:

Formulář kandidáta