Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

logo

Škola je zapojena do projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10.2020

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji.

Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.