logoasdf

Naše škola byla zařazena do 2. etapy projektu Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj. Projekt je začleněn do prioritní osy 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Cílem projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj“ je vybudovat ve vybraných středních vzdělávacích zařízeních Jihomoravským krajem bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturu. Tato infrastruktura je důležitou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách. Odstraňuje problém s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti mobilitu a mohou být tím pádem sdíleny více pedagogy a třídami. Mohou takto pomoci ve výuce většiny přírodovědných i humanitních předmětů. Pedagog a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům a online aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu. Učitelé mohou např. zadávat průběžnou klasifikaci a docházku přímo ve třídě tak, aby rodiče měli okamžitý přehled o studiu svých dětí. Vedení elektronické dokumentace snižuje administrativní zátěž pedagogů a nabízí přímou komunikaci školy s rodiči.

V konečném efektu by tento projekt měl přispět ke zkvalitnění výuky, zefektivnění práce pedagogů a lepší komunikaci škol s rodiči. Jednotlivé fáze projektu „Bezdrátová škola“ jsou první etapou (infrastrukturní) komplexnějšího strategického záměru Jihomoravského kraje, kterým je modernizovat ICT prostředí ve školách a umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami, učiteli, žáky a rodiči. V rámci navazujících projektů se budou např. řešit on-line vzdělávací a administrativní nástroje, které umožní učitelům lépe evidovat hodnocení žáků a zefektivnit vnitřní organizaci kolem vyhodnocování studia a umožní rodičům elektronickou cestou sledovat výsledky jejich dětí a současně studentům umožní provádět "domácí úkoly a práce" elektronicky.

Konkrétní realizace projektu v areálu SPŠ Jedovnice představuje instalaci a konfiguraci 17 aktivních WiFi antén s centrálním inteligentním řadičem WLC Cisco. Tento systém pokrývá kvalitním signálem všechny učebny a kabinety školy, včetně sportovní haly, laboratoří a části domova mládeže. Studenti a učitelé se tak mohou kdykoliv připojit mobilním zařízením k internetu i lokální síti.

Anténa v jedné z učeben výpočetní techniky Další z antén, tentokrát v elektrolaboratoři
Skříň s aktivními síťovými prvky a rozvody Zařízení pro centrální řízení WiFi antén