Projekty

Právě realizované projekty

Erasmus+

Financováno z fondů Evropské unie. Zajištěno Domem zahraniční spolupráce.


Digitalizujeme školu


Podpora vzdělávacích aktivit pedagogů a žáků SPŠ Jedovnice III

Škola je zapojena do projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I s názvem Podpora vzdělávacích aktivit pedagogů a žáků SPŠ Jedovnice III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001734

Realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Aktivity:

  • Školní asistent SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ 
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního programu obnovy

V rámci Národního programu doučování a díky finanční podpoře EU disponuje naše škola finančními prostředky na doučování žáků zasažených výpadkem učiva v době pandemické krize. Doučování bude probíhat během celého 2. pololetí a budou osloveni především žáci ohrožení studijním neúspěchem. Obsahovou náplň hodin určí jednotlivé předmětové komise, které obdrží balíček disponibilních hodin. Pozornost bude věnována profilovým odborným předmětům a předmětům, které mají návaznost na maturitní zkoušky.

Cílem této aktivity je vyrovnání rozdílů mezi žáky napříč oběma obory  a  zvládnutí veškerého učiva dle ŠVP.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU


Zelená střecha budovy B – areál SPŠ Jedovnice


Dříve realizované projekty

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Škola je zapojena do projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (KaPoDaV), který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10.2020

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji.

Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.


Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Škola je zapojena do projektu Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (PolyGram), který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Realizace: prosinec 2017 – listopad 2020

Cíle projektu:

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ.

Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast.

Pilotně bude odzkoušena metodická podpora odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. To má významný dopad na nutnost udržení dostatečného počtu kvalitních odborných učitelů, protože v nejbližších letech dojde k postupnému navyšování počtu absolventů ZŠ nastupujících na SŠ a předpokládáme navýšení počtu žáků i v učebních oborech pro stavebnictví.


Stavební úpravy učebních hal – areál SPŠ Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větřáku 463, Jedovnice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je zateplení budov, výměna otvorových výplní, úprava otopné soustavy, instalace VZT, instalace nového hromosvodu. Jedná se o zateplení obvodového svislého a vodorovného pláště a výměnu výplní otvorů. Zlepšením tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov se řeší i návrh systému větrání ve vnitřních prostorách učeben objektů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 15 786 531 Kč
Dotace EU: 7 893 265,50 Kč (50 %)
Příspěvek příjemce podpory: 7 893 265,50 Kč (50 %)

Datum zahájení realizace projektu: 12. 3. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace


Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice

Střední průmyslová škola v Jedovnicích uzavřela v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení smlouvu s Jihomoravským krajem, a to dne 24. 2. 2012.

Realizace projektu je rozložena na období březen 2012 až březen 2013. Je zaměřen na cílovou skupinu 20 pedagogů SPŠ Jedovnice a má jednak rozšířit jejich počítačovou gramotnost v kurzech výpočetní techniky (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Photoshop), jednak podpořit osobnostní růst pedagoga (asertivita, stres, syndrom vyhoření, organizace času pedagoga).

Na základě výběrového řízení provádí školení firma Profit Znojmo, která má požadovanou akreditaci MŠMT.

Projekt je financován z rozpočtu ČR a z evropských strukturálních fondů.

Školení Power Point

Dne 5. června 2012 bylo na SPŠ Jedovnice zahájeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v rámci OP VK Podpora pedagogických pracovníků v SPŠ Jedovnice.

5. a 6. června se zúčastnění učitelé věnovali programu Power Point Dvacet pedagogů se školilo v efektivní prezentaci. Společně s lektory probrali základní postupy při tvorbě prezentací, které mohou být využívány při výuce a pomohou zatraktivnit probírané učivo.

Školení Word

21. června 2012 pokračovalo další vzdělávání pedagogů, a to školením MS Word I – jak správně pracovat s tímto programem. Lektoři v obou skupinách názorně předvedli, jak vyžívat možností, které tento textový editor nabízí. V závěru školicího dne vytvořili proškolení pedagogové několik dokumentů dle stanovených norem a ověřili si nabyté teoretické dovednosti v praxi.

Školení Excel

28. června proběhlo školení MS Excel v rámci projektu Další vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice. O školení byl značný zájem, protože s potřebou pracovat s údaji, řadit je a třídit se v dnešní době setkáváme denně. Lektoři byli podrobeni častým otázkám, na které srozumitelně a neprodleně odpovídali. Výsledkem byl zcela zřetelný posun jednotlivých účastníků vzhledem k uživatelským schopnostem v tomto programu.

Dvoudenní školení AdobePhotoshop

Učebny SPŠ v Jedovnicích se na dva dny tzv. přípravného týdne proměnily ve školicí místnosti. Dvě skupiny pedagogů se v rámci DVPP školily v dovednostech úpravy fotografií. Díky projektu získala škola nejen 5 nových a výkonných notebooků, ale hlavně program Adobe Photoshop, který umí s fotografiemi neuvěřitelná kouzla. Finančně je však pořízení licence dosti nákladné, a tak všichni účastníci školení bedlivě naslouchali svým lektorům, aby si mohli sami vyzkoušet upravit a uspořádat např. fotky z dovolené.

Ukázalo se, že ani dva bloky nabité informacemi zdaleka neodhalí všechny možnosti tohoto skvělého programu a že v našich silách bylo zvládnout alespoň základní dovednosti. Někdo si s fotoaparátem rozumí více, někdo méně. Pro všechny ale bylo školení užitečné a mnozí, zvláště vyučující odborných předmětů, uplatní nabyté zkušenosti ve výuce.

Dvoudenní školení Osobnostní rozvoj pedagoga v Petrovicích

Útulný penzion U Hraběnky přivítal v době podzimních prázdnin 20 pedagogů SPŠ Jedovnice. Strávili zde dva dny naplněné psychologicky laděnými tématy o komunikaci a asertivitě. Práce s lidmi vyžaduje i určitou míru sebeovládání a kontrolované reakce. Generace dnešních náctiletých má své jasně vymezené sebevědomí a najít k nim cestu je mnohdy velmi obtížné. Čas v Petrovicích byl využit na více než 100 procent. Ve volných chvílích se živě debatovalo o škole i o rodinných strastech a radostech. Kurzy osobnostního rozvoje budou pokračovat na přelomu ledna a února 2013.

Školení MS Word II

Poslední říjnové prosluněné odpoledne věnovali pedagogové SPŠ Jedovnice svému dalšímu profesnímu rozvoji. Hlavní náplní školení bylo zvládnutí textového editoru MS Word. Cílem bylo sjednotit tzv. typografii dokumentů, které pedagogickou práci provázejí. Zkušení lektoři zasvětili přítomné do osvědčených praktik a rozšířili tím základní povědomí o tom, co MS Word umí a co nám nabízí.

Druhé dvoudenní školení Osobnostní rozvoj pedagoga v Petrovicích

Zatímco žáci vydýchávali pololetní klasifikaci, pedagogové se vypravili do Petrovic, kde v následujících dvou dnech absolvovali další díl seriálu DVPP, školení v oblasti osobnostního rozvoje. Příjemné prostředí penzionu U Hraběnky si vyzkoušeli již v říjnových dnech minulého roku, a protože byli spokojeni, nebyl důvod místo a formu měnit.

Zkušená lektorka Mgr. Oujezská a její asistent pan Nieppert zasvětili přítomné do tajů psychologie osobnosti pedagoga a dotkli se ožehavých témat stresu a syndromu vyhoření. Nenašel se snad nikdo, komu by dobře míněné rady a spousta příkladů z praxe nepomohly. Mnozí se v uváděných situacích poznávali a zároveň si uvědomovali, že se potýkají s obdobnými problémy a že podobná školení a kurzy nejsou ztraceným časem.

Školení EXCEL II

Dvě učebny výpočetní techniky poskytly pedagogům školy profesionální zázemí pro další, tentokrát již závěrečné školení z oblasti výpočetní techniky. Program Excel patří k těm nejvíce používaným a jeho možnosti využití jsou pro laika až nepředstavitelné.

Zkušení lektoři mohli přizpůsobit obsah kurzu v obou skupinách požadavkům pedagogů tak, aby odcházeli z kurzu s pocitem, že těch sedm hodin školení je posunulo ve schopnostech využít tento program při přípravě na vyučování. Právě využití nově nabytých dovedností ve vyučování, či v přípravě na ně je hlavním cílem této klíčové aktivity projektu.

Řízení času a organizace práce pedagoga

Hotel Terasa v Jedovnicích nabídl dvaceti pedagogům SPŠ V Jedovnicích dokonalé zázemí pro poslední díl školení v rámci DVPP.

Náplní osmihodinového kurzu bylo řízení času a organizace práce pedagoga. Dvě skupiny se v prostorách konferenčních sálků ponořily do problematiky s očekáváním, že konečně někdo vnese řád do organizace jejich práce. Stanovený čas uplynul velmi rychle, a tak se všichni zúčastnění mohli rozejít domů, poučeni o tom, že s časem se potýkáme celý život a čas řídí spíše nás než my jeho.


UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a ukončen v roce 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  • podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  • rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  • modernizovat proces akreditací
  • podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.


Peníze středním školám


MODERNIZACE VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ŽÁKŮ LABORATOŘ ELEKTROTECHNIKY, AUTOMATIZACE A CNC STROJŮ

SPŠ Jedovnice s radostí oznamuje, že uspěla se svým projektem v rámci 1. výzvy pro podávání žádostí do Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu a získala tak dotaci na realizaci tohoto projektu ve výši 6 906 685 Kč z prostředků ERDF a národních zdrojů. Celkový rozpočet projektu činí 7 466 686 Kč.

Tyto prostředky budou věnovány na výraznou modernizaci odborných laboratoří, která bude splňovat rostoucí požadavky na kvalitu znalostí a praktických zkušeností absolventů ve všech studijních oborech technického zaměření, vyučovaných na této škole. Jádrem projektu je pořízení nového strojního, hardwarového a softwarového vybavení laboratoří, odpovídající současným trendům a vývoji ve vybraných oblastech strojírenství – elektrotechnice, automatizaci a využití CNC strojů.

Nově vybavené laboratoře budou uvedeny do provozu počátkem roku 2009. Využití moderního vybavení těchto laboratoří přispěje ke zvýšení kvalifikace a rozšíření praktických dovedností studentů SPŠ Jedovnice v souladu se stále se zvyšujícími požadavky zaměstnavatelů na odborné znalosti a dovednosti absolventů.

Videozáznam z otevření učebny ELM a AUT


Bezdrátová škola

Naše škola byla zařazena do 2. etapy projektu Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj. Projekt je začleněn do prioritní osy 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Cílem projektu „Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj“ je vybudovat ve vybraných středních vzdělávacích zařízeních Jihomoravským krajem bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturu. Tato infrastruktura je důležitou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách. Odstraňuje problém s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti mobilitu a mohou být tím pádem sdíleny více pedagogy a třídami. Mohou takto pomoci ve výuce většiny přírodovědných i humanitních předmětů. Pedagog a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům a online aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu. Učitelé mohou např. zadávat průběžnou klasifikaci a docházku přímo ve třídě tak, aby rodiče měli okamžitý přehled o studiu svých dětí. Vedení elektronické dokumentace snižuje administrativní zátěž pedagogů a nabízí přímou komunikaci školy s rodiči.

V konečném efektu by tento projekt měl přispět ke zkvalitnění výuky, zefektivnění práce pedagogů a lepší komunikaci škol s rodiči. Jednotlivé fáze projektu „Bezdrátová škola“ jsou první etapou (infrastrukturní) komplexnějšího strategického záměru Jihomoravského kraje, kterým je modernizovat ICT prostředí ve školách a umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami, učiteli, žáky a rodiči. V rámci navazujících projektů se budou např. řešit on-line vzdělávací a administrativní nástroje, které umožní učitelům lépe evidovat hodnocení žáků a zefektivnit vnitřní organizaci kolem vyhodnocování studia a umožní rodičům elektronickou cestou sledovat výsledky jejich dětí a současně studentům umožní provádět „domácí úkoly a práce“ elektronicky.

Konkrétní realizace projektu v areálu SPŠ Jedovnice představuje instalaci a konfiguraci 17 aktivních WiFi antén s centrálním inteligentním řadičem WLC Cisco. Tento systém pokrývá kvalitním signálem všechny učebny a kabinety školy, včetně sportovní haly, laboratoří a části domova mládeže. Studenti a učitelé se tak mohou kdykoliv připojit mobilním zařízením k internetu i lokální síti.

Virtuální prohlídka

Další aktuality

Návštěva Černé Hory

Návštěva Černé Hory

Jeden z posledních dnů školního roku strávila třída 2.B na exkurzi ve společnosti VF NUCLEAR v Černé Hoře. Tato firma se mj. zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení, která monitorují ionizující záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu. Read More

Číst dále